Kính râm Prosun có chức năng polarized ngăn chận những tác nhân gây chói mắt bởi vậy hình ảnh rẩt rõ nét và trung thực.
PROSUN
PROSUN
PS1511
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS1501
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS1505
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS1507
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS7002
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS7006
1.800.000
PROSUN
PROSUN
PS8005-D60
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6003-C10
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS6002-D70
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS8005-D91
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS8005-C11
1.900.000
PROSUN
PROSUN
PS8003-C60
1.900.000